"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ အမွတ္စဥ္ (၄) Fr. Cyprian Aung Win ...

"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ အမွတ္စဥ္ (၄)
Fr. Cyprian Aung Win ...

Add new comment

1 + 10 =

Please wait while the page is loading