"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ အမွတ္စဥ္ (၄) Fr. Cyprian Aung Win ...

"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ အမွတ္စဥ္ (၄)
Fr. Cyprian Aung Win ...

Add new comment

8 + 11 =

Please wait while the page is loading

"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.