"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ"

Fr. Felice Ba Htoo (ေဟာေျပာပုိ႔ခ်မည့္သူ)

"ဓမၼပညာႏွင့္ခရစ္ယာန္အသက္တာ" ဓမၼအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ
Fr. Felice Ba Htoo (ေဟာေျပာပုိ႔ခ်မည့္သူ)

ဝိညဥ္ေရးႏွင့္ျပည့္ဝေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း
13 October - 2018 (Saturday)
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

Add new comment

6 + 6 =

Please wait while the page is loading