ကိုယ္ေတာ့္အလိုေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ျပည့္၀၀ကိုက္ညီဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွမယ္ဆိုရင္ " သင္မမွားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ "

Francis Libermann

Please wait while the page is loading