ဆက္သြယ္ရန္

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ၈၁ လမ္း ႏွင့္ ၂၅ လမ္းေထာင့္ မႏၱေလး။
ဖုန္း ၀၂-၃၁၈၂

Please wait while the page is loading